Välkommen till BRF Dalens Ekgård!

Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård ligger i bostadsområdet Dalen i Enskededalen med närhet till såväl Stockholms centrum som stora grönområden. Vi har nära till tunnelbanans gröna linje och restiden till T-centralen är 12 minuter.

Denna webbplats är främst till för att informera de boende i föreningen. Ta för vana att titta in på de här sidorna ibland så att du inte missar någon viktig information från styrelsen.

Sedan 2010 är Dalen K-märkt i gröna klassen, vilket medför att Plan- och Bygglagen gäller för hela Dalen och därmed Ekgården. För de boende betyder detta starka begränsningar vad gäller förändringar av fasadernas utseende.

I menyn ovan finns bland annat kontaktuppgifter till styrelsen och fastighetsskötare samt företag föreningen har avtal med.

För alla boende är det obligatoriskt att känna till och följa BRF Dalen Ekgårds stadgar och regler, Information A-Ö. Se menyn ovan.

AKTUELLT

8 maj: Vårstädning av Ekgården

Styrelsen vill tacka samtliga boende som ställde upp och gjorde Ekgården vårfin, kul att se sådan bred uppslutning! Återigen, tack!

22 april: Grillning

Styrelsen påminner om att endast grillning med elektrisk grill är tillåten på balkonger, uteplatser och loftgångar. Grillning med öppen låga är dock tillåten mitt på gården. Visa hänsyn mot grannar gällande matos från grillen. Tack på förhand!

2 april: Årsstämma och ny styrelse
Torsdagen 31 mars höll BRF Dalens Ekgård årsstämma. 25 röstberättigade medlemmar närvarade. I samband med stämman tackades ordförande Mari-Anne Eriksson, Anders Lindgren,
Annika Amelin och Dag von Schantz av för sina insatser i styrelsen.

Föreningens medlemmar valde in valberedningens förslag till nya styrelsemedlemar: Björn Guldbrandsen, Birgitta Reneby, Morgan Wackt samt Mikael Andersson.

Föreningens hela nya styrelse finns under fliken "Styrelse".

Tack alla som kom på stämman!

17 mars: Ombyggnation av kök och badrum
De bostadsrättsinnehavare som vill bygga om sina kök eller badrum skall göra en skriftlig ansökan innan eventuell ombyggnation påbörjas.

Ansökningsblankett för ombyggnation finns här>>>.

Ladda ner blanketten, skriv ut, fyll i och lämna i BRF Dalen Ekgårds brevlåda på Bersågränd 4, bv.
För snabbare hantering av din ansökan: lämna ett meddelande på styrelsens telefon, 070-350 90 51, telefonen lyssnas av varje dygn.

OBS! Det är inte tillåtet att inleda ombyggnation förrän styrelsen gett sitt skriftliga godkännande via blanketten.

4 december: Värmeinjustering avslutad samt uppdaterad information A-Ö

Värmeinjusteringen är nu avslutad, detta innebär att nya termostater är installerade och de boendes nycklar återlämnas.

Då tidigare termostater ej fungerade korrekt kunde detta leda till väldigt kalla eller varma element. Nu kommer elementen max ge en rumstemperatur på 21 grader. Då elementen gick för fullt innan termostaterna monterades är det naturligt att man kan uppleva att lägenheten är kallare nu, trots att den nu håller en normal temperatur på 21 grader.

Om rumstemperaturen understiger 21 grader bör man först undersöka att man inte har kalldrag från fönster eller ventilation. Om så är fallet kontakta föreningens fastighetsskötare på 070-430 49 78, telefonen lyssnas av varje dygn. Vid eventuell felanmälan skall temperatur i lägenheten anges.

Behovet av detta omfattande byte har delvis berott på att värmesystemet körts över kapacitet på grund av fel i ventiler. Med ett rätt kalibrerat system som ger 21 grader i lägenheterna värmen i alla lägenheter bli jämnare samt ge lägre uppvärmningskostnader.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till er boende för visad hänsyn under arbetets gång. Vi är samtidigt ledsna för problemen som uppstått och ska se över rutinerna för projekt av denna storlek framöver.

Information A-Ö har uppdaterats, styrelsen uppmanar samtliga boende att läsa igenom regelverket och respektera föreningens regler.

Information A-Ö finns i sin helhet under fliken "Information A-Ö" ovan. Glöm inte att styrelsen alltid finns som stöd för er vid boendefrågor!

Styrelsen påminner också om att motorfordon är förbjudna på BRF Dalens Ekgårds område, både på gården samt på gårdens sida av gångvägarna mellan gårdarna. Parkering av motorfordon på detta område kan rendera i böter för felparkering.

6 november: Mejl och aktuellt telefonnummer
Styrelsen vill få ett effektivare och snabbare system att nå ut med information, och skulle vilja att alla boende i bostadsrättsföreningen lämnar sin mejladress och ett aktuellt telefonnummer där ni är anträffbara. Lämna infon till Lindgren i 2:an eller lämna infon i föreningens brevlåda i 4:an.

Ansvarig från styrelsen är Anders Lindgren, 076-1150113.

Brandvarnare
Har du ingen fungerande brandvarnare kan du kontakta fastighetsskötaren på telefonnummer 070-430 49 78.

Styrelsemöten
Bostadsrättsföreningens styrelse har möte följande dagar under våren 2011: 30/5. Alla möten kl. 19.00 i samlingslokalen.

Ekgården kulturhistorisk värdefull bebyggelse
Dalen har av riksantikvarieämbetet blivit K-märkt i gröna klassen. Detta medför att Plan och Bygglagen gäller för hela Dalen och därmed Ekgården. För de boende på Ekgården betyder detta att begränsningar vad gäller förändringar av fasadernas utseende måste ske enligt Plan och Bygglagens paragrafer (se nedan). Styrelsen påminner att styrelsen ska kontaktas inför större renoveringar och att vissa åtgärder kräver styrelsens godkännande.

Stadsmuseet skriver om Dalen:
En stor del av Dalens koloniområde avröjdes och brändes 1968 och gav plats åt bostäder samt ett mindre sjukhus. År 1982 stod hela området färdigt och inflyttat. Ambitionerna var höga för att undvika den kritik som riktats mot rekordårens förortsbebyggelse. Området bebyggdes med tätt placerade, individuellt utformade och färgsatta hus i fyra våningar. Tanken var att skapa en stadsmässig miljö vilken kompenserats av stora, öppna och grönskande innergårdar

PBL lagen innebär bland annat:
10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Lag (1998:805).
12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.
13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär.
 Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart bevaras. Lag (1994:852).

I korthet:
Som ägare och förvaltare av en kulturhistoriskt värdefull byggnad bör man beakta följande:
• Att större till- och påbyggnader undviks.
• Att husets ursprungliga fasad- och takmaterial bibehålls och att tilläggsisoleringar undviks.
• Att husets ursprungliga detaljutformning med fönster, portar, balkonger, fasadutsmyckningar m.m. bibehålls.
• Att husets ursprungliga färgsättning bibehålls.
• Att byggnaden underhålls kontinuerligt med metoder och material som är anpassade till husets ursprungliga utformning, särdrag och byggnadsteknik.
• Att ursprungliga planlösningar bibehålls och att eventuell kulturhistoriskt värdefull inredning bevaras.
• Att tidstypisk markplanering och växtlighet bevaras.

För mer information gå till:
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/media/pdf/gamla_enskede_webb.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.HTM
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/byggvard.php?sprak=svenska
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/kma.php?artikel=113&sprak=svenska
http://www.stockholmskallan.se

Du kan mejla styrelsen på:
styrelsen@ekgarden.nu

Har du synpunkter eller tips på vad som bör ligga på vår sida? Skicka ett mail till:
info@ekgarden.nu

KORT HISTORIK
Föreningens fastighet består av två bostadshus med två våningar och ett hus med tre-fyra våningar. Husen bildar en kvadratisk gård och har liksom de andra gårdarna i området Dalen fått namn efter ett trädslag – Ekgården. Ekgården var den första av gårdarna i Dalen som såldes av Svenska Bostäder. Gården är också den minsta och den ligger i utkanten av området gränsande till äldre bebyggelse och Sandsborgskyrkogården.

Fastigheten har 71 lägenheter i varierande storlek från 2-6 rum och kök. Ett fåtal av dessa lägenheter är hyresrätter. I föreningens fastighet finns även en lokal som hyrs ut till Stockholms kommun och används som förskola.

Föreningen är ”lagom” stor och det bidrar till god kontakt de boende emellan. Många har bott på gården i åtskilliga år, ja några ända sedan husen byggdes 1980.